تبلیغات
تحقیق و پروژه های دانشجویی - تحقیق عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن
 
تحقیق و پروژه های دانشجویی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
تحقیق عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن   شامل 55 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- مقدمه

اقلام تعهدی خودبه اجزای اختیاری وغیراختیاری تفکیک می شوند.همچنین رابطه بین بازده سهام ومیزان اقلام تعهدی  واجزای مربوط به آن موردبررسی قرارمی گیرد.کیفیت سوددرسالهای اخیرمقالات وبحث های زیادی رابه خوداختصاص داده است. کیفیت سودموضوعی مهم در گزارشگری مالی می باشدکه میزان اعتمادسرمایه گذاران به بازارسرمایه راتحت تاثیرقرارمی دهدونقش اقلام تعهدی درپیش بینی جریانات آتی،سوالی اساسی درارتباط باگزارشگری مالی می باشد. باتوجه به این موضوع که اقلام تعهدی تعدیلاتی موقتی هستندکه مشکلات مربوط به زمانبندی جریانات نقدواقعی رابرطرف می نمایندوباعث تغییریااصلاح شناسایی جریانات نقدی می شوند.پس هرچقدر اقلام تعهدی ازکیفیت بالاتری برخوردارباشندشناسایی جریانات نقدی مرتبط باآنهاودرنتیجه پیش بینی سودهای آتی بهتروبااطمینان بیشتری صورت می گردد.همچنین چنانچه سودهای گزارش شده شرکت پایداربوده ورابطه معنی داری باجریانهای نقدی آتی شرکت داشته باشد،سودهاباکیفیت درنظرگرفته شده وافشاء سودهای باکیفیت همراه باواکنش سرمایه گذاران باعث تغییرقیمت سهام می شود.

۲-۲-کلیــات:

شایدنخستین هدف سیستم حسابداری مالی درموسسات تجاری اندازه گیری سوداست.سودیکی از مفاهیمی است که احتمال می رودازاقتصادبه عاریه گرفته شده باشد.سودازنظراقتصاددانانی چون آدام اسمیت وهیکس بعنوان  مبالغی است که شخص می تواندبرداشت نماید.مشروط براینکه وضعیت مالی درپایان دوره به همان خوبی اول  دوره حفظ شود[۱].سودحسابداری برمبنای فرض تعهدی و درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری می شود.هرچندتعریف جامع ومانع ازسود حسابداری ارائه نشده است اماعموماوقتی صحبت ازسودحسابداری می شود،منظورتفاوت بین درآمدهای تحقق یافته وهزینه های انجام شده درطی یک دوره معین می باشد.سوداز نظربرخی نظریه پردازان حسابداری مثل هندریکسون درسطوح مختلف،ساختاری،تفسیری ورفتاری موردتوجه قرار می گیرد.درسطح ساختاری معمولاحسابداران اصول وقواعدی راپذیرفتندکه گاه ممکن است باپدیده های جهان واقعی ویاتاثیرات رفتاری آن کمتردرارتباط باشد.

دراین سطح روشهای اندازه گیری وشناسایی سودموردتوجه قرارمی گیردودرشرایط مختلف براساس قواعدتعیین شده عمل می گردد.برای تعریف سوددرسطح تفسیری ،روی مفاهیم اقتصادی ،نظیر ((رفاه))و((ثروت))تاکیدشده است وسودبه عنوان معیاری برای سنجش کارایی مدیریت استفاده می شود.مفهوم سوددرسطح رفتاری ،به  فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،عکس العمل قیمت اوراق بهاداردربازاربورس وواکنش حسابداران مربوط می شود[۲].نقطه نظردیگردرارتباط باسوداین است که هیچ یک ازمفاهیم سود،ازلحاظ نظری  وعملی،برای ارائه اطلاعات مربوطه ،به سرمایه گذاران واستفاده کنندگان دیگرکامل نیست.زیرااین مفاهیم یافاقد تفسیرلازم ازدنیای واقعی است ویافاقدویژگی های رفتاری لازم است.[۳]کیفیت سودیکی ازمواردبااهمیتی است که ازطریق گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران رادربازارهای مالی  تحت تاثیرقرارمی دهد.درعصرعدم اطمینان اقتصادی ،جستجوبرای سودباکیفیت قبل ازسرمایه گذاری  درشرکتهابسیارحائزاهمیت می باشد.کیفیت عایدات بیانگرمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن است که به نظرمی رسدپیش بینی جریان نقدی آتی وتعیین ارزش سهام بنگاه اقتصادی راتسهیل می نماید. لذاکیفیت عایدات درارزیابی عملکردبنگاه اقتصادی وتعیین ارزش سهام موثرمی باشد.

۲-۳-تشریح اختلافات میان سودخالص ووجه ناشی ازفعالیتهای عملیاتی

غالبابین سودخالص تعهدی وجریانات نقدی عملیاتی تفاوت وجودداردودلیل آن به ۳عامل اساسی زیرمربوط می شود:

عامل اول،مربوط به هزینه های غیرنقدی می باشدکه سودخالص راکاهش می دهدولی تاثیربروجه نقدندارد.به عنوان مثال هزینه استهلاک داراییهای ثابت ونامشهودموجب خروج هیچگونه وجه نقد درشرکت نمی شود، درحالیکه سودخالص راکاهش می دهد،اماتاثیری برجریانات نقدی ندارد.

عامل دوم،به تفاوت زمانی میان تحقق درآمدودریافت نقدی آنها،تحمل هزینه هاوپرداخت هانقدی آنهامربوط می شود.

عامل سوم،عبارت است ازسودوزیان غیرعملیاتی ناشی ازفروش دارایی های ثابت،اوراق بهادارو سایر سرمایه گذاریهاوبازیافت بدهی های بلندمدت می شود.این سودوزیان هادرصورت سودوزیان که منجربه سودخالص می شود،لحاظ می گردد.امادربخش فعالیت های عملیاتی صورت جریانهای نقدی نمی آیدبلکه،دربخش فعالیت های سرمایه گذاری وتامین مالی منعکس می شود.

۲-۴-مفهوم سودازنظرسرمایه گذاران:

برداشت عموم سرمایه گذاران ازمفهوم سودواقعی بعنوان شاخص سودآوری واحدتجاری،عبارت است ازسودعملیاتی نرمال که تکرارپذیروایجادکننده جریانات نقدی است وبرای جایگزینی داراییهای استهلاک پذیرضروری می باشد.معمولاسودواقعی،حدوسط بین جریانات نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی وسودخالص حسابداری است که درمحاسبه آن هرگونه اقلام تکرارپذیریاغیرعادی واثرات انباشته مرتبط باآنها نیزدرنظرگرفته می شود.ازنظرسرمایه گذاران سودخالص حسابداری مفهوم سود واقعی راتاحدبسیارنزدیکی برآورده می کند.گرچه سهامداران سودخالص رابه مفهوم سودواقعی تلقی نمی کنند،امااقلام ناپذیروغیرنرمال قابل شناسایی راازسودخالص گزارش شده جدامی نماید تاقدرت سودآوری شرکت مشخص شود.

اهمیت نسبی هرعامل درارزیابی کیفیت سودبستگی به دیدگاه تحلیلگران می تواندمتفاوت باشد. تحلیلگران وکارگزاران بخوبی دریافتندکه سودگزارش شده نمی تواندبه خوبی بیانگرقدرت سودآوری آتی باشد.درارزیابی وتعیین ارزش شرکت فقط به کمیت سودتوجه نمی شود.منظورازکیفیت سود،
زمینه بالقوه رشدسودومیزان احتمال تحقق سودهای آتی است.درواقع ارزش شرکت به عایدات جاری هرسهم(EPS)وانتظارات ماازسودآوری آتی ومیزان اطمینان به آن بستگی دارد.تحلیل گران سود گزارش شده وسودواقعی رامتفاوت می دانندچون امکان دستکاری سود(باتغییرروشهای ارزیابی موجودی کالا،استهلاک سرقفلی،هزینه جاری یاسرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه) توسط مدیران وجوددارد.تحلیلگران استفاده ازشاخص سودرادرارزیابی عملکرد،گمراه کننده می دانند. مثلانسبت بالای قیمت به عایدی (P/E)قالبابیانگررشدبالاست امابه تنهایی معیارمناسبی نیست چون نرخ رشدتابع میزان سرمایه گذاری ونرخ بازده سرمایه گذاری می باشد[۴].

۲-۵-مفهوم سودگزارش شده:

ازنظرغالب تحلیلگران مالی سوددرست مالی سودواقعی[۵] یک شرکت وجوددارد.اگرچنین باشدپس چگونه ممکن است ازیک مجموعه عواملی وحقایق واحدمندرج درگزارشهای موردقبول ،ارقام متفاوتی برای سودارائه می شود؟ علت این است که سودخالص واقعی تنهایک رقم وجودندارد زیرافرآینداندازه گیری سودبرپایه برآوردهاوپیش بینی های  زیاددرباره نتایج وقایع آتی قراردارد. همچنین درحسابداری طیف وسیعی ازروشهای قابل قبول وجودداردکه هریک باعث می شودتا رقمهای متفاوتی برای سودگزارش شود.

درشرایط متغیراقتصادی ،خلاصه کردن نتایج عملکردیک دوره دریک شکل متحدویکسان تقریبانا ممکن است.علاوه براین صورتهای مالی ماهیتاچندمنظوره هستندوبه این دلیل به گونه ای طراحی شده اندتانیازطیف گسترده ای ازاستفاده کنندگان رابرآورده نمایند.لذاتنهایک رقم سودگزارش شده برای همه استفاده کنندگان ازصورتهای مالی بامعنانیست وازاینروتحلیلگران مالی،برای رسیدن به یک رقم سود،سودخالص گزارش شده راتعدیل می کنند.سودواقعی به تعبیرهیات استانداردهای حسابداری  مالی،به شرح زیراست:

برداشت عموم سرمایه گذاران ازمفهوم سودواقعی،سودعملیاتی نرمال ،تکرارپذیروایجادکننده جریانهای  نقدی است واین نگرش الزام می داردکه نتایج فعالیت های عادی که نرمال وتکرار پذیر وایجادکننده جریانهای نقدی هستندبرای جایگزین کردن داراییهای استهلاک پذیرموردنیازمی باشند. سودواقعی، شاخص سودآوری واحدتجاری به حساب می آید.معمولاسودواقعی بین سودخالص حسابداری وجریان نقدی ناشی ازفعالیتهای عملیاتی است که درمحاسبه آن هرگونه اقلام تکرار پذیریااقلام غیرعادی واثرات مالیاتی مرتبط باآنهانیزدرنظرگرفته می شود.

ازنظرسرمایه گذاران سودخالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحدهای تجاری است زیرامفهوم سودواقعی راتاحدبسیارنزدیکی تامین می کند.گرچه سرمایه گذاران سودخالص حسابداری رابه مفهوم سودواقعی تلقی نمی کنند،امااقلام تکرارناپذیریاغیرنرمال راازسودخالص گزارش شده یک شرکت جدانموده تاقدرت سودآوری شرکت مشخص شود.تفاوت سودواقعی وسودگزارش شده،درارزیابی کیفیت سودموسسه باسایرموسسات بطورذهنی موردتوجه قرار
می گیرد.بحث کیفیت سودزمانی مطرح می شودکه تحلیلگران مالی تلاش کنندتاتعیین نمایندتاچه اندازه ای سودخالص گزارش شده منعکس کننده سودواقعی است.درارزیابی کیفیت سود،تحلیلگران معمولابه ساختارواجزای سودخالص توجه می کنند.آنهامی توانندعوامل ذکرشده درنوشتارهای FASBوسایرعوامل راموردتوجه قراردهند.امااهمیت نسبی هرعامل موثربرکیفیت سودبسته به دیدگاه تحلیلگرمی تواندمتفاوت باشد.

۲-۶-اهمیت جریانهای نقدی:

بسیاری ازطرفداران اطلاعات جریانهای نقدی((سودتعهدی))راقابل اعتمادنمی دانندزیراآن رابه واسطه داشتن اختیاراتی  ازطرف محاسبه کنندگان سودقابل دستکاری ودرنتیجه نامطمئن می دانندوازطرفی هم وجه نقدحاصل ازعملیات راخیلی استوارتروقابل اعتمادتردانسته وآنراناشی ازعینیت فوق العاده وجه نقدوشمارش پذیری آن تلقی می کنند.بنظرورنون کم،تئوری حسابداری((سود))بعنوان مبنای سنجش عملکردباتوجه به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش می نگرد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن  کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن، دانلود تحقیق عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن، پیشنیه تحقیق عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن، تحقیق در مورد عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن، مقاله عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن، مقاله در مورد عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :