تبلیغات
تحقیق و پروژه های دانشجویی - بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان
 
تحقیق و پروژه های دانشجویی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان  شامل 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

حجاب وپوشش برای بانوان ـ بویژه حجاب برتر ـ وتوجه به تحریم عفاف وحراست آن درزن از اصیل ترین سنگرزنان واز مهمترین وسودمند ترین قانون الزامی آفرینش برای آنها درجامعه است ، به عبارت روشنتر ،حجاب وپوشش ،سنگر سعادت وپیروزی ورستگاری زنان وجامعه است،که اگراین سنگر آسیب ببیند ویافرو ریزد ،عوامل سعادت ،پاکزیستی وشرافت آنها فرو می ریزد. (ابوالحسنی،۲۱:۱۳۷۵)

لزوم پوشیدگی زن دربرابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است،درخود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است ،پوشیدن زن ازمرد بیگانه یکی ازمظاهر لزوم حریم میان مردان وزنان اجنبی است ،همانطورکه عدم جوازخلوت میان اجنبی واجنبیه یکی از مظاهر آن است(ابوالحسنی،۵۱:۱۳۷۵)

با کمال تأسف دینای غرب ودنباله روهای آنان این مسئله بسیار مهم اسلامی واخلاقی را نادیده گرفته ،بلکه به عکس با کمال گستاخی برضد آن ،گام بر می دارند وآنرا عامل تخدیر ورکود وواپس گرایی دانسته،تا آنجا که دردانشگاههای خود ،دختران دارای پوشش را اخراج می کنند، با اینکه : حجاب ؛سنگر حفظ عفت ومعرف شخصیت زن وجامعه ،سنگر حفظ زیبایی وشکوه زن ،سنگرحفظ صحیح ارتباطها ورشته های اجتماعی ،سنگر حفظ اخلاق فردی واجتماعی ،سنگر ودژ خلل ناپذیر،برای حفظ مرزها وشیرازه های روابط مختلف  بوده وکیان خانه وخانواده را از هرگونه انحراف وگمراهی ،حفظ می کند.براستی درچه دنیای جاهلیتی قرار گرفته ایم که دنیای غرب والگو تراشان غربزده ،حتی در کشورهای اسلامی شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقی ،رشد وتمدن می دانند ،وبه عکس حجاب وحفظ حریم عفاف را نشانه عقب گرد و واپس گرایی.

دزدان عفت وغارتگران استعمار،برای فریب اذهان ،و وسیله قرار دادن زنان به عنوان یک کالا ،می خواهند زنان را که نیمی از جامعه انسانی هستند از همین راه ،از درون تهی کنند،وبا این کار به تهاجم فرهنگی خود ادامه دهند،آنها چنین القاء می کنند که حجاب سدی بر سرراه تکامل آنهاست.(الجرانی،یوسف ،۴۵:۱۳۶۳)

حجاب؛زنان را در زندان زندگی حبس کرده وآنها را ا ز تعالی  و رشد باز میدارد.حجاب ؛از توسعه علمی،فکری ،فرهنگی ،هنری زنان می کاهدو…درحالیکه حجاب اسلامی ،آنگونه پیامدهای شوم راندارد،بلکه وسیله وسنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده وپشتوانه نیرومندی برای آنها درراستای توسعه علمی ،فکری ،فرهنگی و هنری است.و این را بدانید که: (سید نصرت بیگم ،امین ۱۳۷۱:۵۲)

هر شاخه ای که از باغ برون آرد.

 سردر میوه آن طمع کند راهگذر.

بیان مسئله:

همواره بین فرد باحجاب و دیگران حریمی وجود دارد که حجاب او است و باعث می شود به ندرت مورد اذیت و آزار دیگری قرار گیرد. در تحقیقات میدانی و با استفاده از استقراء نتیجه جالبی در این زمینه به دست آمده و آن این است که مردان و پسران هنگام عبور از کنار زن محجبه، نوعی شرم ناخواسته در وجودشان ایجاد می شود و آنان را از نگاه یا سخن نادرست بازمی دارد. حتی برخی گفته اند: وقتی زن یا دختر باحجاب و عفاف را می بینیم، احساس می کنیم او خواهر و یا مادر ما است و هرگز اجازه برخورد نادرست را به خود نمی دهیم. نکته دیگری که برخی پسران به آن اشاره کرده اند، این است که حجاب ـ و بویژه چادر ـ هیبت خاصی به دختران و زنان می دهد، که آن وقار و هیبت برای مردان نوعی خودباختگی به وجود آورده و شاید هم موجب احساس حقارت در مقابل زنان باشد. هر چه که هست، مردان را از نگاه و سخن نادرست بازمی دارد.

در هر جامعه ای، سنتی یا مدرن، و با هر درجها ی از پیچیدگی، امکانات و لوازمی برای متمایز شدن اقشار و گروه های اجتماعی از یکدیگر وجود دارد. این تمایز موجب خلق معانی و هویتهایی میشود که افراد عضو هر جامعه بهسادگی آن را درک کنند و از طریق درک معانی ذهنی مترتب بر این تمایزات، روابط انسانی و اجتماعی خود را سامان میدهند. ولی با وجود قوانین اجتماعی کلی و مشابهی که نظیر آن در اغلب جوامع بهچشم میخورد، هنگامی که از زاویهای نزدیکتر به پدیدة خلق معنا و تمایز اجتماعی نگاه کنیم، تفاوتهای عمیقی را در آن خواهیم یافت. گرچه در همة جوامع، میزانی از تعاریف برای هویتهای اجتماعی وجود دارد، اما هرچه از میزان پیچیدگی های یک جامعه کاسته شود، اولاً از تعداد گروههای اجتماعی موجود در آن کم خواهد شد؛ ثانیاً، این گروههای محدود هم مشابهتهای بیشتر و تفاوتهای کمتری خواهند داشت. همچنین ابزاری که برای ایجاد تمایز از آن استفاده میشود، محدودتر میشود. با مدرن شدن جوامع، این فرآیند، معکوس میشود. یعنی هم شاهد ظهور سبکهای جدیدی از زندگی هستیم و هم تعداد بسیار زیادی از اقشار و گروههای اجتماعی ظاهرمیشوند که به نحوی خود را از دیگران متمایز میکننداین تمایزبخشی به اشکال متنوع و متعددی صورت میگیرد. به هرحال، حتی در میان جوامع سادهتر نیز نوع لباس افراد از اولین ابزاری است که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت آنان میشود. معمولاً افرادی که به گروهی خاص تعلق دارند، از لباسهای مشابهی استفاده میکنند. گاهی برای مناسکی خاصلباسهای مشخصی تعریف میشود و جامعه در انتخاب لباس با نوعی الزام مواجه است. لباس هر فرد نشانهای است که بهسادگی توسط افراددیگر رمزگشایی میشود و گاهی این فرآیند، احترام بیشتر، طرد برخی گروه های اجتماعی، تداعی مناسک خاص و معانی متفاوتی در پی دارد. بنابراین، لباس فرد، خصوصاً در جامعة مدرن، به صورت یکی از ابزارهای معرفی شیوة زندگی و درآمده است. انتخابهای بسیاری که در دسترس افراد جامعه قرار دارد، این امکان را تشدید می کند.

تورستن وبلن گرچه مستقیماً دربارة سبک زندگی صحبت نکرده است، اما این ایده را مطرح کرده که داشتن سبکی خاص به معنای چیزی بیشتر از علایق خاص فراغت است. داشتن سبک زندگی خاصو خودنمایی برای نشان دادن تعلق به گروهی خاصدر جامعه به برجسته کردن تمایزهای گروه های دیگر منجر شده است او مبنای تحلیل خود را مصرف طبقة متوسط آمریکا قرار داده بود.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان، مقاله بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان، تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان، پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان، تحقیق در مورد بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان، مقاله در مورد بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :